REKLAMACJE NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES

Producent NECO 
ul. Kilińskiego 19
58-500 Jelenia Góra

Prosimy o dołączenie formularza reklamacji do każdego reklamowanego produktu.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni (z możliwością jej przedłużenia do 30 dni)

REKLAMACJE

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@necofishing.com lub też pisemnie na adres: Future Sebastian Mariański, ul. Kilińskiego 19, 58-500 Jelenia Góra. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
  4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@necofishing.com lub też pisemnie na adres: Future Sebastian Mariański, ul. Kilińskiego 19, 58-500 Jelenia Góra.
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie w terminie 14 dni (z możliwością jej przedłużenia do 30 dni).
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.


POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

wersja PDF 

wersja JPG

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysyłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@necofishing.com lub też pisemnie na adres: Future Sebastian Mariański, ul. Kilińskiego 19, 58-500 Jelenia Góra.
  1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  2.  Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
  3. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   • Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1. oraz 1.3
   • Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
   • Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
   • Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
   • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
   • Dostarczania prasy.
   • Usług w zakresie gier hazardowych.
 2. Zwracany produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania wraz z otrzymanymi gratisami. W przypadku stwierdzenia przez producenta śladów użytkowania lub uszkodzenia (w tym zarysowania) producent zastrzega sobie obniżenie wartości przedmiotu.

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

wersja PDF 

wersja JPG